APA - Aeriodisk kortvågsmottagare - Övervakningsmottagare

För att ha möjlighet att upptäcka illagala agentsändare inom Sverige så byggde Allmänna säkerhetstjänsten - Radiokontrollavdelningen - RKA under andra världskriget upp ett omfattande nät med så kallade ”APOR”. Det monterades över 1.000 APOR i stort sett över hela Sverige. Användningen av aporna fortsatte även efter krigsslutet.

Aperiodiska kortvågsmottagare (APA/APKVM) hade möjligheten att detektera sändare inom en omkrets av 500 meter och mellan ca 1 – 20 MHz. Aporna monterades i lägenheter, privata hus, företag, vindar och på lämpliga ställen. Till mottagarna anslöts en yttre antenn som var monterad på hustaket och som liknade en åskledare. Antennen kunde också vara monterad som en ram runt ett fönster. Signalen från "aporna" överfördes via telefonnätet till RKAs avlyssningscentraler så kallade "apkällare".

   
 


Dokument om APA, RKA, Radiokontrollavdelningen

Anställd personal vid RKA (endast via MAIL)
Allmän vägledning för Radiospanare
Avlyssnade radiomeddelanden
Avlyssning av amerikanska radiosändare
"Instruktion for betjening av senderen" (beslagtagen norsk sändare)
Beslagtaget radiomateriel
Bruksanvisning för användning av Bilapa
Importkontroll av radiomateriel
Instruktioner för M26 (Apkällaren)
Instruktion rörande pejltillsats
Instruktion för robotstation
Lyssnarapparater
Innehav lokala radioövervakningsapparater 1
Innehav lokala radioövervakningsapparater 2
Radiopejlanläggning M/40 för landstationer
Instruktioner rörande användande av pejlportfölj
Personer som skola handhava radioanläggningar
P.M. angående innehav av lokala radioövervakningsmottagare
Besiktningsprotokoll för mottagare STM 39
Radiokontroll - Skrivelser 1
Radiokontroll - Skrivelser 2

SÄPOarkivet

   
 
 


APA typ:1 (tidig modell) Mer foton

 


APA typ:2 Mer foton

 
Antennmontering för APA