Radiokontrollavdelningen - RKA - 1937 till 1946

Signalspaning som riktades mot företeelser inom landet, typ agentsändningar. Denna verksamhet var en polisiär uppgift som i huvudsak sköttes av den Allmänna Säkerhetstjänstens Radiokontrollavdelning RKA. När det gällde krypterad radiotrafik överfördes de mottagna meddelandena för bearbetning hos Försvarsstabens Kryptoavdelning (FRA). Samma förhållande råder i dag men det är nu SÄPOs område att bevaka detta - att "titta" inåt landet

Dokument som berör RKA ligger bland annat i SÄPO-arkivet serie ID på RiksarkivetID1 Radiostationer i Sverige
a) Radiocentralen i Berlin
b) Radiocentralen i Königsberg
c) Radiocentralen i Moskva
d) Kungliga UD (Utländska radiosändningar)

ID2 Legala amatörradiosändare
a) Militära sändare
b) Övriga legala sändare

ID3 Illegala sändare Volym 106
a) Icke utredda anmälningar ang sändare
b) Anmälningar ang sändare som vid utredning visat sig sakna grund

ID4 Radiokontroll
a) Import av radiomateriel
b) Innehavare av lokala övervakningsapparater. PM ang innehav av lokala radioövervakningsapparater
c) Anställd personal vid Radiokontrollavdelningen RKA
d) Personer som ska handhava radioanläggningar

ID5 Lyssnarrapporter

ID6 Beslagtaget radiomateriel

ID7 Avlyssnade radiomeddelanden

ID8 Avlyssning av amerikanska radiosändare

Radiokontrollavdelningen - RKA - Allmänt
Dokument:

Anställd personal vid Radiokontrollavdelningen RKA (via mail)
Allmän vägledning för radiospanare
Radiokontroll skrivelser sid 1-101
Radiokontroll skrivelser sid 102 -

Radiokontrollavdelningen - RKA - Övervakningsmottagare, aperiodisk kortvågsmottagare, APA, APKVM
För att ha möjlighet att upptäcka illagala agentsändare inom Sverige så byggde Radiokontrollavdelningen under andra världskriget upp ett omfattande nät med så kallade ”APOR”. Aperiodiska kortvågsmottagare som hade möjligheten att detektera sändare inom en omkrets av 500 meter och mellan 1 – 20 MHz. Aporna monterades i lägenheter, privata hus, företag, vindar och på lämpliga ställen. Till mottagarna anslöts en yttre antenn som var monterad på hustaket och som liknade en åskledare. Antennen kunde också vara monterad som en ram runt ett fönster. Signalen från aporna överfördes via telefonnätet till RKAs avlyssningscentraler så kallade "apkällare". Under kriget monterades över 1.000 APOR i stort sett över hela Sverige. Användningen av aporna fortsatte även efter krigsslutet.

Mer om APA - Aperiodisk kortvågsmottagareRadiokontrollavdelningen - RKA - APA - Spaningsresultat

Midsommarkransen
Under december 1940 så registrerade man på övervakningsmottagare (APA) som var placerad i Midsommarkransen illegala sändningar från området. Sändningarna kunde höras då och då men var inte så ofta. Sändningarna var till en motstation som pejlades till området söder om Moskva. Radiokontrollavdelningen inledde sina spaningar för att lokalisera sändaren. Tidigt i spaningarna misstänkte men byggnadsarbetaren Bertil Eriksson och kommunalarbetaren Albert Elming. Vid den aktuella adressen hade grannarna anmält till polisen att man hade sett att belysningen i Elmings lägenhet hade blinkat i morsetakt och att ibland så hade belysningen i hela huset blinkat. Man försökte närpejla sändaren och trodde första att sändaren fanns i Elmings lägenhet. Vid fortsatt närpejling ändrades antagandet och man fokuserade i stället på en lägenhet som ägdes av rörarbetaren Henry Johansson. Både Elming och Johansson var medlemmar i Sveriges kommunistiska parti. Natten den 24 juli 1941 gjorde man husrannsakan i Johanssons lägenhet. Där togs Johansson, Elming och Erikson på bar gärning när de höll på att sända ett krypterat meddelande. Eriksson var född av svenska föräldrar i Leningrad. I Leningrad. Han hade under uppväxten lärts bygga radiosändare, lärt sig telegrafi och varit medlem av en amatörradioförening. Sändningarna handlade i huvudsak om uppgifter om tyska trupptransporter genom Norrtälje, Krylbo och Bräske. Det gällde även uppgifter om eventuella tyska trupptransporter till Finland. Eriksson dömdes till straffarbete i fyra år och sex månader, Elming till straffarbete i ett år och tio månader och Johansson till ett år och sex månader.Beslagtagen norsk sändare
Instruktion for betjening av senderenRadiokontrollavdelningen - RKA - Pejl, mottagare och lyssning

Dokument:
Radiovagn typ BB1 Teknisk beskrivning av pejlbuss
Radiopejlanläggning M/40 med STM-39-II A för landstationer
Instruktioner rörande användande av pejlportfölj
Instruktion rörande användning av pejltillsats
Lyssnarapparater


Radiokontrollavdelningen - RKA - Övrigt

Dokument:
Beslagtagen radiomateriel
Importkontroll av radiomaterial
Avlyssnade radiomeddelanden
Avlyssning av amerikanska radiosändareSÄPO - Allmänt
SÄPO-arkivet på Ra (54MB) Det så kallade SÄPO-arkivet som finns på Ra (Riksarkivet) innehåller en del handlingar från tiden med den Allmänna Säkerhetstjänsten och Radiokontrollavdelningen RKA. Arkivet på Ra omfattar inte hela SÄPOs arkiv utan består i huvudsak av person- och sakakter.

 


Tillbaka